Menu
0
Handige accessoires
Kleur stalen en samples
Service artikelen
Snel in huis

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SieMatic Nederland B.V.

Artikel 1  Definities

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Afnemer, opdrachtgever, koper:  iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat dan wel ons om een offerte vraagt of die wij een offerte toesturen. De termen afnemer, opdrachtgever en koper worden door elkaar gebruikt. 

Goederen, producten, artikelen, zaken:  voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverleningen en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing. 

Artikel 2  Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

Deze algemene voorwaarden maken ook onderdeel uit van door ons uit te brengen offertes alsmede op overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Heeft een wederpartij eenmaal zaken met ons gedaan en waren op die transactie onze algemene voorwaarden van toepassing, dan wordt de wederpartij geacht bij opvolgende overeenkomsten bekend te zijn met de inhoud van onze algemene voorwaarden. 

Artikel 3  Strijdigheid met andere voorwaarden.

Door onze afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt  met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze  algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.

Artikel 4 Aanbiedingen cq. offertes

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een door ons gedaan aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen.

Iedere aanbieding en iedere levering staan geheel op zichzelf. Er kunnen ten aanzien van andere aanbiedingen en nabestellingen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel  5  Totstandkoming overeenkomsten  en bevestiging.

Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging dan  wel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.

Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers en/of agenten tot stand gekomen, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd,  dan wel nadat wij tot  levering zijn overgegaan.

Door ons in onze prospecti en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, afmetingen en gewichten, zijn niet bindend.

Artikel  6  Annulering

Indien de afnemer een met ons gesloten overeenkomst annuleert, is die afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belope van 15 procent  van het in de overeenkomst genoemde factuurbedrag (exclusief  BTW).

Artikel 7  Ontbinding

Indien een afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet, hebben wij het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met die afnemers gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd  onze rechten, in het bijzonder het  recht op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

Wij hebben het recht op gelijke  wijze te handelen indien:

de afnemer surseance van betaling  aanvraagt;

de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

als  de afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; (verkoop van een controlerend belang van de aandelen in een besloten vennootschap en/of  wederpartij daaronder begrepen)

er op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag  wordt gelegd;

Onder de hiervoor genoemde  omstandigheden hebben wij het recht de gehele dan wel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst ontbinden.

Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering,  vermeerderd met rente schade en kosten, terstond en in zijn geheel opeisbaar. 

Artikel 8  Gewijzigde omstandigheden

Indien wij uit ingewonnen informatie, dan wel anderszins vernemen dat koper niet (langer) kredietwaardig  is voor het bedrag  van de onderhavige transactie dan hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend  tegen contante betaling te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9  Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld  gelden de door ons afgegeven prijzen:

in Euro’s

exclusief btw;

af magazijn;

inclusief kosten van emballage en/of verpakking;

inclusief kosten van transport op- en overslag;

tijdens transport verzekerd;

exclusief rabat en bonus;

met een geldigheidsduur van maximaal twee maanden

Indien de kostprijs of enig onderdeel daarvan van onze producten wijzigt hebben wij het recht de prijzen in onze prijscourant aan te passen. De nieuwe prijzen zijn geldend drie maanden nadat de aangepaste prijscourant is gepresenteerd. 

Voor verpakkingskosten bij verzending per expresse of per post of koerier wordt een toeslag berekend.

Artikel 10  Plaats en wijze van levering

De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens van de opdrachtgever hebben ontvangen. 

Door onze opgegeven levering termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nooit fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer gevergd kan worden overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden. 

Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke worden gesteld en de termijn van minimaal 21 dagen te worden gegund om alsnog na te komen, tenzij de redelijkheid en billijkheid onder gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. 

Plaats van levering is ons magazijn In Löhne, Duitsland.

Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en dienovereenkomstig behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Artikel 11 Vervoer

Het vervoer van de voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor onze rekening en risico op een door ons te bepalen wijze.

Het transport geschiedt franco huis.

Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van door ons te leveren artikelen aan onze afnemers niet door onze eigen vaste vervoerder geschiedt, zijn op het vervoer de AVC/CMR condities van toepassing.

Indien de afnemer ons verzoekt de producten af te leveren op een door hem te bepalen plaats dan zullen die producten door onze bemiddeling naar die plaats worden vervoerd. Blijkt echter aflevering aldaar niet mogelijk en moeten de producten daarom elders afgeleverd worden, dan komen alle in verband daarmee te maken extra kosten voor rekening van afnemer.

 

Artikel 12  Emballage

Wij berekenen voor de emballage geen statiegeld tenzij wij daartoe van overheidswege worden verplicht.

Indien goederen worden afgeleverd op statiegeld pallets dan zal statiegeld in rekening worden gebracht. Alleen nog functionele statiegeldpallets kunnen aan ons worden geretourneerd.

Indien wij van overheidswege verplicht zijn om bij aflevering onze producten verpakkingsmateriaal mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, waaronder begrepen eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse,  voor rekening van onze afnemer.

Artikel 13  Opslag

Indien het aan de afnemer te wijten is dat door hem gekochte en/of bestelde artikelen niet door ons kunnen worden afgeleverd op of omstreeks de overeengekomen levertijd, dan zullen wij deze artikelen voor rekening en risico van afnemer opslaan. De daarmee samenhangende in-, uit- en opslagkosten komen voor rekening van afnemer.

Artikel 14  Eigendomsvoorbehoud en verlengd eigendomsvoorbehoud 

Alle door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald.

De afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming. Komt de afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.

Het is afnemer uitsluitend toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te leveren in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 

De afnemer verleent ons reeds nu onherroepelijk en onvoorwaardelijk het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen

Door ons in consignatie geleverde artikelen blijven te allen tijde ons eigendom en kunnen door afnemer niet worden verkocht, ook niet het kader van de normale bedrijfsuitoefening, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Omdat wij met onze afnemers bij voortduring in een zakelijke relatie verkeren en wij voortdurend op krediet aan onze afnemers dezelfde of soortgelijke goederen leveren geldt voor door ons eerder geleverde goederen, indien die door afnemer al eerder werden betaald maar die nog bij afnemer aanwezig zijn, een verlengd eigendomsvoorbehoud.

Zolang wij nog bedragen, uit welke hoofde dan ook van een afnemer te vorderen hebben en deze afnemer bij ons gekochte showroomkeukens tentoon heeft gesteld, strekt ons verlengd eigendomsvoorbehoud zich dus ook uit tot die showroomkeukens en is afnemer daarom niet bevoegd deze showroomkeukens zonder onze schriftelijke toestemming te verkopen. Wij zullen onze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren maar zullen daaraan wel de voorwaarde verbinden dat de opbrengst of een nader aan te geven gedeelte daarvan bij verkoop van de showroomkeuken aan ons wordt betaald.

Onze afnemer erkent dat showroomkeukens altijd deel uitmaken van zijn voorraad en nimmer onderdeel zijn van de inventaris.

Gelet op het bovenstaande is afnemer derhalve evenmin bevoegd de showroom-keukens op welke wijze dan ook te bezwaren of onderdeel uit te laten maken van een financiële zekerheidsconstructie. Mocht zo’n constructie er op enig moment toch blijken te zijn dan geldt daarvoor dat die zekerheid dan “in tweede verband” bestaat, derhalve na onze rechten. 

Artikel 15  Reclames

Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken om na te gaan of de juiste zaken zijn geleverd, in de juiste kwaliteit en conform de bestelde hoeveelheden.

Reclames dienen in ieder geval door afnemer binnen uiterlijk drie dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kantoor in Breda - en derhalve niet aan een vertegenwoordiger van ons - kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van een aanspraak.

Zichtbare tekortkomingen en/of gebreken en/of schades die bij aflevering worden geconstateerd dienen door de afnemer al op de vrachtbrief of het afleveringdocument kenbaar te worden gemaakt.

Indien bij ontvangst van goederen op de vrachtbrief of afleveringsdocument geen opmerking is gemaakt m.b.t. eventuele beschadigde goederen en/of verpakking, geldt zulks, behoudens tegenbewijs als volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering ieder geval uiterlijk bezien in goede en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken houdt niet automatisch in dat wij in dat stadium enige aansprakelijkheid erkennen.

De goederen waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de staat waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht en/of verwerkt, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend

Indien de afnemer de klacht terecht heeft geuit volgt kosteloze vervanging door ons. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.

Tenzij anders overeengekomen zal de afnemer een door ons vervangen product aan ons retourneren.

Elke aanspraak op kosteloze vervanging vervalt zodra koper, zonder ons daarvan in kennis te stellen, het gekochte heeft bewerkt of verwerkt, in gebruik heeft doen nemen, heeft laten verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in eerder stadium aan ons kenbaar te maken.

De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderlinge transactie met ons correct te hebben weergegeven.

Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken in behandeling te nemen indien de afnemer op het moment van de klacht met zijn betalingsverplichting dan wel met enige andere verplichting jegens ons in verzuim is. Een klacht zal evenmin door ons in behandeling worden genomen indien blijkt dat zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde goederen is aangebracht cq. verricht.

Verschillen in de vlammen in hout (nervatuur), onregelmatigheden eigen aan natuurproducten, of geringe afwijkingen in de uitvoering, de kleuren of de maten, geven geen recht op reclame. Retourzendingen die niet op die gebreken terug te voeren zijn en door ons - zonder dat wij daartoe van rechtswege uit verplicht zijn - teruggenomen worden, worden voor 75 procent van het factuurbedrag gecrediteerd. Wanneer de verbeterde of opnieuw geleverde goederen wederom gebreken vertonen en deze niet binnen een schriftelijk vast te stellen termijn van minstens twee maanden bij kunststof fronten en 4 maanden bij natuurhouten fronten worden hersteld, dan kan de koper de overeenkomst annuleren. In de schriftelijke vaststelling van voornoemde termijn moet worden vermeld, dat de koper, indien de gebreken na afloop van deze termijn niet zijn hersteld, de overeenkomst zal annuleren. Voor de rest zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Het reclameren over een aflevering schort de betalingsverplichting niet automatisch op.

In artikel 21 zijn ten aanzien van reclames op natuurstenen (werk)bladen nog extra bepalingen opgenomen.

Artikel 16  Betaling 

Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Indien wij, 30 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben, dan is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling en  sommatie is vereist. Alsdan zijn vanaf dat moment automatisch alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die wij moeten maken om tot incasso van onze vordering te komen. Het minimum bedrag daarvoor is euro 150,00.

Vanaf genoemde verzuim termijn is automatisch de wettelijk (Europese) vertragingsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd.

Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de afnemer aan enige verplichting jegens ons, geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van enige op dat moment met die afnemer lopende  overeenkomst op te schorten tot het moment dat  door die afnemer wel aan zijn verplichtingen is voldaan. Wij hebben in dat geval, te onzer keuze, ook het recht een op dat moment met die afnemer lopende overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding in verband met de latere  dan wel de niet-uitvoering van die overeenkomsten.

Door de afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een door hem met name aangegeven factuur.

Indien door ons rechtsmaatregelen zijn getroffen van conservatoire aard verleent afnemer ons reeds nu en voor dat moment onvoorwaardelijk toegang tot, althans maakt hij het ons mogelijk om al die plaatsen te betreden waar de goederen, waarop de conservatoire rechtsmaatregelen betrekking hebben, zich op dat moment bevinden. De afnemer zal ons alle door ons verlangde medewerking verlenen waaronder inzage in de onderliggende administratieve bescheiden.

Artikel 17  Verrekening

Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is de afnemer niet gerechtigd om aan ons verschuldigde bedragen met andere mogelijke vordering(en) op ons te verrekenen, tenzij de betreffende vordering(en) door ons reeds was(waren) erkend.

Artikel 18  Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie is vastgelegd en uitgemaakt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet te voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen (tijdig) na te komen, stakingen in het eigen bedrijf daaronder begrepen.

In het geval van overmacht  wordt de uitvoering van de  overeenkomst door ons opgeschort zolang als de overmachtstoestand  het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij  blijvende overmacht zijn wij evenals de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen over en weer gehouden zijn enige schade te vergoeden.

Artikel 19  Garantie

Met inachtneming  van de in deze  algemene voorwaarden genoemde beperkingen, met name in artikel 15 (reclames), garanderen wij de deugdelijkheid van de door onze geleverde artikelen  mits al onze instructies m.b.t. de plaatsing en het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.

De garantie vangt aan op de dag van aflevering van  de goederen en verstrijkt 5 jaren daarna.

Wij accepteren als garantieclaim uitsluitend die gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde  vervaardiging of  een verkeerde door ons gekozen bewerking dan wel  als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen en/of technieken. Indien het gebrek het gevolg  is van enige andere oorzaak,  zijn wij niet aansprakelijk.

Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een normale en te verwachten gebruiksbelasting in de omgeving van een particuliere gebruiker  Bij een daarvan afwijkende gebruiksfrequentie vervalt garantie cq. bedraagt de termijn ten hoogste zes maanden.

De garantie vervalt eveneens indien onze artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze normaliter worden aangeschaft.

Indien een garantieclaim als terecht is beoordeeld is de daaruit voor ons voortvloeiende verplichting beperkt tot het vervangen van het ondeugdelijke artikel dan wel tot terugbetaling van het voor het betreffende  ondeugdelijke artikel gefactureerde bedrag. In het geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor het vervangen artikel verstrekt onder de bepalingen van dit artikel, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van het vervangen artikel. In ieder geval is gevolgschade uitgesloten.

Wij zijn niet tot het honoreren van enige garantieclaim gehouden:

indien de afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons;

indien de afnemer door ons geleverde artikelen onvakkundig, onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt.

In het geval dat wij niet de fabrikant zijn van door ons verkochte en geleverde artikelen is de garantieregeling van de desbetreffende fabrikant van dat artikel van toepassing.

In artikel 21 zijn ten aanzien van natuurstenen (werk)bladen nog extra bepalingen opgenomen.

Artikel 20  Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen hiervoor bij artikel 15 (reclames) en artikel 19 (garantie) is vermeld.

Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, voor zover niet gedekt door onze assuradeuren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door de afnemer te verzekeren was,  dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd worden, zullen wij voor dergelijke schade nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden.

Wij zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld  onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente, die  direct of indirect het gevolg zijn van:

nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;

overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten onze controle vallende omstandigheden;

schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en bescheiden of derden mocht zijn ontstaan, tenzij deze schade valt onder de werking van de productaansprakelijkheid wetgeving;

Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen, software en alle overige informatie, door afnemer aan ons ter beschikking gesteld, zijn verblijven voor zijn rekening en risico bij ons en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en  risico aan hem worden geretourneerd.

Wij hebben met assuradeuren verzekerings-overeenkomsten gesloten ter zake van wettelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid  Wij hebben in die verzekeringen  risico's gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verlichting zichzelf ook adequaat en voldoende te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/of diensten.

Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht, normaal gebruik door de consument buiten beschouwing gelaten. Koper dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van de zaken en het daarmee beoogde doel van tevoren op de hoogte te stellen.

Houten panelen,werkbladen, en andere panelen

Hout is een natuurproduct en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheurtjes, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en een onderling afwijkende nervatuur. Evenmin zijn wij aansprakelijk indien de maatvoering een afwijking vertoont van minder dan twee promille.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kleurverschillen als gevolg van de lichtinval. Hout en bekledings-materiaal dienen volgens voorschriften  gereinigd worden. Voor  beschadigingen aan (houten) panelen nadat de reclametermijn is verstreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Kleurverschillen kunnen in de loop van de tijd ook bij andere dan bij houten panelen optreden en dan geldt hetzelfde als hier is vermeld.

Voor houten werkbladen gelden bijzondere onderhoudsvoorschriften welke voor een duurzaam gebruik stipt dienen te worden opgevolgd.

Montage

Bij artikelen die gemonteerd moeten worden geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

 

een verkeerde montage en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van onze materialen;

zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn vermeld;

het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik tenzij deze het gevolg zijn van een door ons geleverd gebrekkig product;

ontbreken en/of ongeschikt zijn van de benodigde voorzieningen;

het niet goed werken of ongeschikt zijn van inbouwapparatuur;

onvoldoende verankering;

onvoldoende aansluiting op bestaande situaties;

het niet of niet in voldoende mate aanwezig zijn van gas, water en/of electra aansluitingen

de bestaande uitgangssituatie;

verkeerde maatvoering en/of onjuist vermelde maten;

Werkbladen in het algemeen

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een niet juiste maatvoering. Wij plaatsen orders voor werkbladen uitsluitend gebaseerd op door ons, van onze afnemers ontvangen bescheiden zoals schetsen, tekeningen, en maatvoering. Alleen indien een fout bij de uitvoering aantoonbaar ons te verwijten valt zijn wij aansprakelijk voor ten hoogste de waarde van het onderhavige werkblad.

In artikel 21 zijn ten aanzien van natuurstenen (werk)bladen nog extra bepalingen opgenomen.

 

Artikel 21  Natuurstenen  werkbladen en -producten

Natuursteen is een natuurproduct. Getoonde en in omloop gebrachte monsters geven alleen maar een globale indruk van het materiaal, dat als het oppervlak waarom het uiteindelijk gaat gereed is gekomen, een afwijking ten opzichte van het monster kan betekenen. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid zolang de geleverde soort en type voldoet aan wat daarvan redelijkerwijze verwacht mag worden.

Het is bekend dat zich in natuursteen opeenhopingen kunnen bevinden van kristallen met een afwijkende kleur. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.

Wanneer het materiaal waaruit een werkblad moet worden vervaardigd voor wat betreft samenstelling en/of oppervlaktegesteldheid niet in overeenstem ming is met de aanbieding van onze leverancier en ons dat ten tijde van de aanbieding niet bekend was, hebben wij het recht, na voorafgaande kennisgeving eventuele daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Als tijdens het bewerken van materialen blijkt dat de overeengekomen kwaliteit niet haalbaar is en de verdere uitvoering in overleg met de opdrachtgever beëindigd wordt, dan zijn wij gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

Verpakking

De goederen zullen zorgvuldig en deugdelijk verpakt, naar de afnemer worden verzonden. Moet een product terug naar de leverancier dan zorgt afnemer ervoor dat de goederen wederom zorgvuldig en deugdelijk verpakt worden, voor zover mogelijk in het hetzelfde verpakkings-materiaal

Verzending

Het transport van de goederen, zowel naar de leverancier als naar de opdrachtgever, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht of wij al dan niet het transport organiseren. Opdrachtgever dient derhalve zelf voor een deugdelijke transportverzekering te zorgen. Onder transport tevens te verstaan het in- en uitladen waarbij de opdrachtgever zelf toezicht zal moeten houden en waarbij zijnerzijds hulp zal worden aangeboden.

Garantie en reclames

De garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden en de bewerking van de goederen. Garantie op de samenstelling en het uiterlijk van natuursteen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, geldt bij serie- en massa-opdrachten als norm een uitvalpercentage van 3%. Vaststelling van het uitvalpercentage geschiedt door vergelijking van enerzijds het totaal van de bewerkte aantallen en anderzijds het totaal van de door de opdrachtgever als afgekeurd aan ons te retourneren aantallen, beide gerekend over eenzelfde periode.

Geen aanspraak op garantie bestaat in die gevallen waarin de klachten van de opdrachtgever het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan ons verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever redelijkerwijs verplicht was te verstrekken of waarom door ons is verzocht.

Indien het materiaal van oorsprong al ongeschikt blijkt te zijn geweest voor een werkblad en dit toch is bewerkt, dan is de garantie beperkt tot het leveren van een nieuw werkblad.

 

De uitvoering van de gevraagde bewerking is altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij door ons vooraf de gevraagde bewerking schriftelijk is geadviseerd. Indien de opdrachtgever van het door ons gegeven advies afwijkt vervalt onze aansprakelijkheid.

Onderhoud

De onderhoudsvoorschriften voor natuursteen zijn  belangrijk voor behoud en uitstraling van het product en dienen stipt te worden opgevolgd bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie komt te vervallen.

Artikel 22  Intellectuele eigendom

Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen, foto’s en overzichten in catalogi en prijscouranten, alsmede slogans, productaanduidingen en slagzinnen zijn auteursrechtelijk beschermd.  Het is afnemer niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming genoemde stukken te kopiëren en/of aan derden ter inzage te geven en/of te gebruiken.

Het auteursrecht op door ons  of in onze opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, DTP werk, foto's,  modellen,  clichés, dessins etc. blijft te allen tijde bij ons berusten. Geen van deze mag zonder onze toestemming  worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld. Onze afnemer vrijwaart ons voor  alle gevolgen van eventuele  inbreuken of enig recht van  derden, indien op verzoek van onze  afnemer een bepaald ontwerp, tekening, model of een bepaalde vormgeving is gebruikt en waarvan later blijkt dat de rechten daarop bij een derde berustten.

Het gebruik van onze merknaam en logo, in welke vorm of uiting dan ook, geen enkele uitgezonderd, is uitsluitend toegestaan indien onze afnemer met ons een afzonderlijke overeenkomst inzake merkgebruik heeft gesloten.

Artikel 23  Eigendom van gegevens

Alle gegevens betreffende onze producten en/of diensten, de samenstelling en/of toepassing en gebruik, alsmede monsterproducten door ons verstrekt of geleverd, blijven ons eigendom. Dit geldt ook indien door ons aan afnemers daarvoor een bijdrage in de kosten in rekening is gebracht.

Wij hebben het recht om van de afnemer te allen tijde te vorderen dat hij de gegevens en/of producten  zoals hierboven genoemd, op eerste verzoek aan ons retourneert aan welk verzoek afnemer onverwijld dient te voldoen.

Artikel 24  Partiële nietigheid

 

Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van een onderliggende overeenkomst  nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige onderdelen onverminderd van kracht.

Partijen zullen in dat geval voor de nietige cq. vernietigde passage of onderdeel een regeling treffen die de bedoeling die partijen met onderliggende overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst benadert

Artikel 25  Retentierecht en pandrecht

Op alle door afnemer aan onze bewaring dan wel in opslag  gegeven goederen, dan wel ter reparatie en/of bewerking aangeboden goederen, hebben wij het retentierecht en het pandrecht.

Het hierboven genoemde  pand- en retentierecht geldt voor al hetgeen dat wij, uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen hebben.

Artikel 26  Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen en  alle transacties met  ons, hoe dan ook genaamd en  uit welke hoofde dan ook  is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing. Alle internationale verdragen betreffende koop- en verkoop zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 27  Bevoegde rechter

De rechter in onze woonplaats is bij uitsluiting bevoegd kennis  te nemen van geschillen, voortvloeiende uit met ons gesloten overeen-komsten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden. Niettemin hebben wij het recht het geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van onze afnemer.

Artikel 28  Vindplaatsen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda. Zij treden in de plaats van de  voorwaarden met aanhangels, welke eerder gedeponeerd waren bij de Kamer van  Koophandel Breda in april 2005. Van toepassing is steeds de  laatst gedeponeerde versie cq. de versie die gold ten tijde van de aanbieding cq. transactie met  ons.

De algemene voorwaarden zijn ook de downloaden van onze site www.my.siematic.de

November 2012

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €70,00 en de verzending is gratis

Taal & Valuta