Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door SieMatic Nederland B.V. Postbus 9317, 4801 LH Breda, Kvk 18019061
De webwinkel is per e-mail te bereiken op info@siematic.nl

 

Artikel 1 Definities

1.1 Voorwaarden; de onderhavige algemene voorwaarden

1.2 Ons respectievelijk wij: SieMatic Webwinkel

1.3 Bestelprocedure: de procedure die de klant interactief doorloopt op de website om zaken te bestellen.

1.4 Klant: de wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat. Dit kan een bedrijf zijn of een particulier.

1.5 Partijen: Klant en Webwinkel gezamenlijk.

1.6 Website: www.webwinkelsiematic.nl

1.7 Zaken: artikelen/objecten die wij op de website te koop aanbieden.

1.8 Outlet zaken: Gebruikte en/of lichtbeschadigde zaken alsmede ruimingen vanwege het  het verlaten van het assortiment.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op al onze mededelingen, aanbiedingen, uitingen,  bestelprocedure, contacten en rechtshandelingen in relatie van de klant tot ons.

2.2 Door het aanklikken van het daarvoor opgenomen symbool tijdens de bestelprocedure verklaart de klant van de inhoud van de Voorwaarden te hebben kennisgenomen, deze te accepteren met uitsluiting van eigen en of andere voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Zolang de bestelprocedure nog door de klant niet is afgerond gelden alle in de webwinkel aangeboden zaken als vrijblijvend aanbod.

3.2 Wij garanderen niet dat ons vrijblijvend aanbod zonder fouten en/of vergissingen is. Ook kan een zaak uitverkocht en/of niet meer leverbaar zijn. Wij zijn daarom niet gehouden een overeenkomst zonder meer na te komen doch hebben een bedenktijd van 2 werkdagen binnen welke wij kenbaar kunnen maken de overeenkomst niet gestand te zullen doen waarna deze van rechtswege ontbonden is. Na het verstrijken van de bedenktijd, derhalve na 2 x 24 uur zijn wij gehouden de overeen¬komst onverkort na te komen.

 

3.3 Indien een situatie zoals in artikel 3.2 zich voordoet zijn wij verplicht het betaalde bedrag, binnen 6 werkdagen nadat de bestelprocedure was afgerond, terug te storten op hetzelfde bankrekeningnummer als van waar de betaling heeft plaatsgevonden dan wel op rekening van de card-organisatie (Visa of Mastercard) via welke wij het bedrag hebben ontvangen. 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen zoals aangegeven op de website zijn steeds inclusief btw en mogelijk andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden de klant in rekening gebracht bij de bestelprocedure. Indien de klant een factuur wenst waarop de btw is uitgesplitst dient dat tijdens de bestelprocedure te worden aangevinkt. De factuur wordt dan langs electronische weg verstuurd naar het door de klant aangegeven e-mail adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een juiste tenaamstelling.

4.2 Wij zijn gerechtigd om de prijzen op de website ten alle tijde aan te passen. De prijs is steeds de prijs die geldt op het moment dat de bestelprocedure wordt doorlopen. Over het algemeen zullen prijzen gewijzigd worden op tijdstippen dat het bezoek van de website normaliter gering is.

4.3 Door de klant kan het eindbedrag zoals dat uit de bestelprocedure voortvloeit op drie manieren worden betaald.

 a. Door middel van vooruitbetaling (telebanking). Zie daarvoor de optie IDeal  tijdens de bestelprocedure.
 b. Door middel van vooruitbetaling door overschrijving per bank. Zie daarvoor de optie tijdens de bestelprocedure.
 c. Door middel van remboursbetaling aan de bezorger. Zie daarvoor de optie tijdens de bestelprocedure. Deze wijze van betaling brengt relatief hoge kosten met zich mee.

Artikel 5  Leveringstermijn en levering

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de website alsmede in de bevestigingsmail zijn indicatief en nimmer fataal.
5.2 Wij spannen ons steeds tot het uiterste in om de geïndiceerde levertermijnen te halen.
Indien wij niet binnen 30 dagen na het afronden van de bestelprocedure hebben geleverd heeft de klant het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en treedt de regeling zoals genoemd in artikel 3.3 in werking. Wij zijn in dat geval nimmer gehouden enige schade¬vergoeding te betalen.

5.3 Indien de Zaken worden afgeleverd in een beschadigde verpakking dient de klant dat aan
de bezorger kenbaar te maken door daarvan melding te maken op de afleveringsbon. Is daarvan geen melding gemaakt dan worden de Zaken beschouwd als afgeleverd in een onbeschadigde verpakking.

5.4 Iedere zending is voorzien van een reclameformulier.

 

 Arikel 6   Recht van herroeping

6.1 De klant, maar alleen wanneer deze particulier is en de overeenkomst niet is gesloten in het kader van een bedrijf of beroep, heeft het recht om de geleverde Zaken binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen aan het adres dat op de afleveringsbon (op de verpakking) staat vermeld onder de uitdrukkelijke voorwaarden:

 a. dat de zaken zich in de oorspronkelijke en niet beschadigde verpakking bevinden.

 b. dat de zaken niet gebruikt zijn en niet beschadigd zijn.

c. dat de zaken op kosten van de klant aan ons worden teruggezonden en dat deze voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd en beschouwd als niet aan ons verstuurd en gaan terug naar de klant.

6.2 De herroeping geldt als een ontbindende voorwaarde waarna de procedure zoals aangegeven bij artikel 3.3 in werking treedt.

6.3 De klant draagt de verantwoording voor een juist en deugdelijk verpakken van de terug te sturen zaken.

Artikel 7   Reclameren

7.1 De hoofdregel is dat de klant, indien het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, de geleverde zaak aan ons retourneert conform de procedure in artikel 6. Indien de klant het ingevulde reclameformulier correct meezendt en een kopie daarvan rechtstreeks aan ons, dan wordt het gekochte opnieuw geleverd waarbij de verzendkosten en de kosten van retour zenden dan voor onze rekening komen.

7.2 Indien naar objectieve maatstaven de reclame niet terecht is, en de zending binnen 7 werkdagen op een correcte wijze werd geretourneerd, dan zullen wij de klant daarvan in kennis stellen. De overeenkomst geldt dan wel als ontbonden. De verzendkosten worden in dat geval niet door ons vergoed.
 
7.3 Mochten wij de zaak niet opnieuw kunnen leveren dan worden de verzendkosten van de eerste  zending alsmede die van het terugzenden door ons vergoed.

Artikel 8  Privacy policy

8.1 De door de klant aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zullen door ons voor geen enkel ander doel worden gebruikt dat voor het afwikkeling van de onderligggende overeenkomst. Op de website kan de klant al dan niet aangeven of deze van onze aanbiedingen per e-mail op de hoogte gehouden wil worden, zulks met een afmeldingsmo¬gelijkheid.


Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten met ons is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met
uitsluiting van de verdragen met betrekking tot internationale koop alsmede die van vervoer.

9.2 De klant kan de zaak ook voorleggen aan de Burgerlijke rechter. Bij uitsluiting is de rechtbank Breda bevoegd. Voor geschillen minder als Euro 5.000,00 is nu nog uitsluitend bevoegd de rechtbank in de woonplaats van de klant.

Artikel 10 Slotbepalingen

10.1 Betalingen worden begeleid door het daartoe opgerichte "Veri Sign" een organisatie die  
 waakt over de veiligheid van electronische betalingen via Internet.

10.2 Wij zijn gerechtigd de Voorwaarden aan te passen. Met name de terugkerende  
klant dient daar rekening mee te houden. Van toepassing zijn steeds de Voorwaarden zoals die golden op het moment dat de bestelprocedure werd afgerond.